Fundusze Europejskie

EKOLINE Usługi Komunalne Spółka z o.o. realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: „Poszerzenie działalności związanej z gospodarką odpadami komunalnymi poprzez pozyskanie przez spółkę nowych powierzchni oraz inwestycję w specjalistyczne urządzenia”.

Cele zaplanowane do osiągnięcia w ramach projektu to: dodatkowe moce przerobowe w zakresie recyklingu odpadów, wprowadzenie nowoczesnych technologii, które podniosą efektywność odbioru, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów, osiągnięcie wymaganej zdolności przewozowej pojazdów gospodarki odpadami, poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy pracowników zbiórki odpadów, wzrostu świadomości na temat prawidłowego sposobu postepowania z odpadami, wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gmin objętych projektem. Powyższe cele zostaną osiągnięte w wyniku poniesienia niezbędnych wydatków kwalifikowanych projektu przeznaczonych na powstanie kompleksowego zakładu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z Planem inwestycyjnym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w województwie podkarpackim oraz w odpowiedzi na potrzeby beneficjentów pośrednich i bezpośrednich. Przedsięwzięcie przewiduje przebudowę i nadbudowę budynku garażowego o halę segregacji odpadów ze zmianą sposobu użytkowania na budynek segregacji odpadów komunalnych oraz rozbudowę budynku odzysk tworzyw sztucznych i odpadów z drewna o wiatę magazynową na działce nr 373/7 położonej w obrębie ewidencyjnym 0007 Niziny, jednostka ewidencyjna 181307 Orły. Ponadto przewidziane są dostawy środków trwałych: – zakup linii do segregacji odpadów, – zakup linii
do produkcji paliw alternatywnych, – zakup specjalistycznych samochodów do przewozu odpadów komunalnych, – kampania informacyjno – promocyjna, – tablice informacyjne i pamiątkowe.

Dofinansowanie projektu z FE: 4 856 642,93 zł.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi zapytaniami ofertowymi

INFORMACJE

CENNIK

OFERTA

ZAJMUJEMY SIĘ ODBIOREM ODPADÓW KOMUNALNYCH KŁADĄC SZCZEGÓLNY NACISK NA SELEKTYWNĄ ZBIÓRKĘ, ICH SEGREGACJĘ ORAZ ZAGOSPODAROWANIE I PRZEKAZANIE DO RECYKLINGU. WSPÓŁPRACUJEMY Z WIELOMA GMINAMI ORAZ FIRMAMI NA ZASADZIE UMÓW PARTNERSKICH. ZARZĄDZAMY SEGREGACJĄ ODPADÓW ODEBRANYCH SELEKTYWNIE TAKICH JAK PAPIER, TWORZYWA SZTUCZNE, METAL, SZKŁO, ODPADY WIELKOGABARYTOWE JAK RÓWNIEŻ...

Share This